Andel barn i SFO/AKS

20%

40%

60%

80%

Kilder: UDIR | SSB | Kartverket | Leaflet