Endring i folketall siden
1. jan 2017

-2%

-1%

0%

+1%

Kilder: SSB | Kartverket | Leaflet