jordbruksarealet bygges ned

I perioden 2004 til 2015 ble 97 600 dekar (0,9 %) jordbruksareal bygd ned. Se hvor mye som forsvant i ditt fylke.

: (2004 til 2015)

Fulldyrka jord:

Overflatedyrka jord:

Innmarksbeite:

Kilde: SSB, NIBIO